IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket

IVL Svenska Miljöinstitutet AB har på uppdrag av Naturvårdsverket under en lång rad av år varit datavärd för miljögiftsdata som insamlats inom nationell och regional miljöövervakning. Detta uppdrag håller på att avslutas och data kommer att föras över till ny datavärd.

Konsolidering av flera datavärdskap för miljögifter. Naturvårdsverket har gett Sveriges geologiska undersökning, SGU i uppdrag att etablera ett nytt konsoliderat datavärdskap för metaller och miljögifter i biota, sediment och andra media som undersöks inom screeningen. Data som omfattas kommer främst från miljöövervakningen men datavärdskapet ska på sikt även kunna ta emot data från samordnad recipientkontroll (SRK).

2017, ett mellanår. Året 2017 kommer därför vara lite av ett mellanår innan allt fallit på plats. IVL tar hand om de data som levererades fram till och med utgången av 2016. Data som inkommer under 2017 kommer att tas hand genom en tillfällig lösning där en befintlig valideringstjänst kommer att anpassas/utvecklas i samråd med beställare, utförare och den nye datavärden. Det finns en strävan att så långt möjligt automatisera kontrollen av inkommande data och därigenom få en effektivare hantering av data med kortare ledtider.

Befintliga databaser hålls tillgängliga. Befintliga databaser hos IVL kommer att hållas öppna fram till halvårskiftet 2017 eller året ut om det behövs. Då kommer nedladdning av data fungera precis som vanligt, via nedanstående länkar till data.

Nya data under 2017. Inleveranser av nya data(*) under 2017 från utförare och andra leverantörer ska göras via denna adress: DV_Miljogifter_2017 [@] naturvardsverket.se (*) I förekommande fall även sakrapporter.

Manuella förfrågningar om uttag. Vid önskemål om manuella sammanställningar eller andra frågor av den karaktär som kunnat ställas till experterna inom det tidigare datavärdskapet gäller samma e-postadress som ovan: DV_Miljogifter_2017 [@] naturvardsverket.se .

Data är fritt tillgängliga. Data som Naturvårdsverket finansierar tillgängliggörs med CC0 licens och är därmed fria att använda, återanvända, distribuera och aggregera.

För en översikt över undersökningar och ämnen/parametrar i databasen använd sökfunktionen här

Utsökning av data kan ske via sökformulär här

Alternativt hämta data eller rapport för en viss undersökning via tabellen nedan.

Undersökningar i Screeningdatabasen

Nationella data

Studier av vissa ämnen/ämnesgrupper
UndersökningFromTomBeställareUtförareRapportData
Screening 2014: Analysis of pharmaceuticals and hormones in samples from WWTPs and receiving waters20142015NaturvårdsverketIVL och Umeå UniversitetRapportData
Screening 2014: Analysis of UV-filters (and fragrances) used in cosmetics and textiles20142015NaturvårdsverketIVL Svenska Miljöinstitutet ABRapportData
Screening av perfluoralkylerade ämnen och flamskyddsmedel i svenska vattendrag20132014NaturvårdsverketInstitutionen för vatten och miljö, SLURapportData
Nationell screening, 2013: Antibacterial substances20132014NaturvårdsverketIVL Svenska Miljöinstitutet ABRapportData
Nationell screening, 2013: Assessment of the occurrence of stormwater related substances in sewage sludge and effluent water20132014NaturvårdsverketIVL Svenska MiljöinstitutetRapportData
Screening 2012, Rodenticides20122013NaturvådsverketIVL Svenska MiljöinstitutetRapportData
Screening av betongtillsatser20122014NaturvårdsverketEnviroPlanning ABRapportData
Nationell screening, 2011 fragances, complexing agents20112012NaturvårdsverketWSP EnvironmentalRapportData
Nationell screening 2011:Emerging Brominated Flame Retardants (BFRs) and Polybrominated dibenzofurans (PBDFs)20112013NaturvårdsverketIVL Svenska MiljöinstitutetRapportData
Screening av DEET20102011NaturvårdsverketSWECO Environment ABRapportData
Screening av klorhexidin20102011NaturvårdsverketSWECO Environment ABRapportData
Nationell screening, 2010, Fluorescent Whitening Agents20102011NaturvårdsverketIVL Svenska MiljöinstitutetRapportData
Nationell screening, 2010, Polychlorinated naphthalenes (PCNs)20102011NaturvårdsverketIVL Svenska MiljöinstitutetRapportData
Nationell screening, 2008, Musk substances and metabolites20092010NaturvårdsverketSweco EnvironmentRapportData
Nationell screening, 2009, BCPS20092010NaturvårdsverketIVL Svenska MiljöinstitutetRapportData
Nationell screening, 2009, Dechlorane Plus20092010NaturvårdsverketIVL Svenska MiljöinstitutetRapportData
Samordning av regional screening av växtskydds/bekämpningsmedel20092010NaturvårdsverketWSP EnvironmentalRapportData
Nationell screening, 2009, UV-Filter20092011NaturvårdsverketIVL Svenska MiljöinstitutetRapportData
Nationell screening, 2009, benzothiazoles, benzenediamines and benzotriazoles20092011NaturvårdsverketIVL Svenska MiljöinstitutetRapportData
Nationell screening, 2008, Decabromodiphenyl ethane 20082009NaturvårdsverketStockholms universitet ITMRapportData
Nationell screening, 2008, Biocides: 3-Iodo-2-propynyl butyl carbamate (IPBC) and 2,2-dibromo-2-cyanoacetamide (DBNPA)20082009NaturvårdsverketIVL Svenska MiljöinstitutetRapportData
Nationell screening, 2008, Biocides: Glutaraldehyde20082009NaturvårdsverketIVL Svenska MiljöinstitutetRapportData
Nationell screening, 2008, Biocides: Difenacoum20082009NaturvårdsverketIVL Svenska MiljöinstitutetRapportData
Nationell screening, 2008, Methyl tert-butyl ether (MTBE) and Ethyl tert-butyl ether (ETBE)20082009NaturvårdsverketIVL Svenska MiljöinstitutetRapportData
Nationell screening, 2008, Exposure and effect screening in urine of women20082009NaturvårdsverketSweco EnvironmentRapportData
Regional screening, 2008, Fenolära ämnen, ftalater, kvartära ammoniumföreningar, tennorganiska föreningar20082010NaturvårdsverketIVL Svenska MiljöinstitutetRapportData
Nationell screening, 2007, Biocides and organic halogens20082009NaturvårdsverketSweco EnvironmentRapportData
Nationell screening, 2008, Oavsiktligt bildade ämnen20082010NaturvårdsverketIVL Svenska MiljöinstitutetRapportData
Screening av SCCP:s och 2,4,6-Tri-t-butyl-fenol i marina sediment20072008NaturvårdsverketIVL Svenska MiljöinstitutetRapportData
Nationell screening, 2007, Organofosfatestrar i humanmjölk och fisk från svenska sjöar och kustnära områden20072008NaturvårdsverketUmeå UniversitetRapportData
Retrospektiv studie av klorerade dibensotiofener i strömming från Ängskärsklubb20072008NaturvårdsverketUmeå UniversitetRapportData
Nationell screening, 2007, Human exposure to chlorinated paraffins via indoor air and dust20072010NaturvårdsverketStockholms universitet ITMRapportData
Nationell screening, 2007, Linear alkyl benzene sulfonate (LAS)20072008NaturvårdsverketIVL Svenska MiljöinstitutetRapportData
Nationell screening, 2007, Pigments20072008NaturvårdsverketIVL Svenska MiljöinstitutetRapportData
Nationell screening, 2007, Amines20072008NaturvårdsverketIVL Svenska MiljöinstitutetRapportData
Nationell screening, 2007, Octadecyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate20072008NaturvårdsverketIVL Svenska MiljöinstitutetRapportData
Nationell screening, 2007, Silver20072008NaturvårdsverketIVL Svenska MiljöinstitutetRapportData
Nationell screening, 2007, Betongtillsatser20072008NaturvårdsverketSweco EnvironmentRapportData
Nationell screening, 2007, Musk substances20072008NaturvårdsverketSweco EnvironmentRapportData
Perfluorerade alkylsyror i matkorgsprover och fisk från Vättern och Ålands hav20062007NaturvårdsverketStockholms universitet ITMRapportData
Nationell screening, 2006, 1,5,9-Cyclododecatriene20062007NaturvårdsverketIVL Svenska MiljöinstitutetRapportData
Nationell screening, 2006, Phtalates20062007NaturvårdsverketIVL Svenska MiljöinstitutetRapportData
Nationell screening, 2007, Platinum group metals20062007NaturvårdsverketSWECO VIAKRapportData
Nationell screening, 2006, Zinc pyrithione and Irgarol 105120062007NaturvårdsverketIVL Svenska MiljöinstitutetRapportData
Nationell screening, 2004, Uppföljningsprojekt - Analys av oktaklorstyren, flyktiga metylsiloxaner, vissa fenoler och endosulfan20062007NaturvårdsverketIVL Svenska MiljöinstitutetRapportData
Nationell screening, 2005, Organotin compounds20052006NaturvårdsverketWSP EnvironmentalRapportData
Nationell screening, 2005, Biocides20052006NaturvårdsverketIVL Svenska MiljöinstitutetRapportData
Nationell screening, 2005, Perfluorinated Alkylated Substances (PFAS)20052006NaturvårdsverketIVL Svenska MiljöinstitutetRapportData
Nationell screening, 2005, Polyklorerade dibensotiofener20052006NaturvårdsverketUmeå UniversitetRapportData
Monitoring av biocider från båtbottenfärger20042004KemikalieinspektionenInstitutionen för miljöanalys, SLURapportData
Nationell screening, 2004, Adiapates20042005NaturvårdsverketIVL Svenska MiljöinstitutetRapportData
Nationell screening, 2004, Octachlorostyrene, monochlorostyrenes and b-brormostyrene20042005NaturvårdsverketIVL Svenska MiljöinstitutetRapportData
Nationell screening, 2004, Limonene20042005NaturvårdsverketIVL Svenska MiljöinstitutetRapportData
Nationell screening, 2004, Siloxanes20042005NaturvårdsverketIVL Svenska MiljöinstitutetRapportData
Nationell screening, 2004, Mirex and endosulfan20042005NaturvårdsverketIVL Svenska MiljöinstitutetRapportData
Nationell screening, 2004, Isocyanater20042005NaturvårdsverketIVL Svenska MiljöinstitutetRapportData
Nationell screening, 2003, Bisfenoler och bis(4-klorofenol)sulfon20042004NaturvårdsverketWSP EnvironmentalRapportData
Analys av bromerade flamskyddsmedel i Östersjöfisk20042004NaturvårdsverketLivsmedelsverketRapportData
Nationell screening, 2004, Tertiary butylphenols, methylphenols, and long-chain alkylphenols20032004NaturvårdsverketIVL Svenska MiljöinstitutetRapportData
Nationell screening, 2003, Klorparaffiner 20032004NaturvårsverketStockholms universitet ITMRapportData
Nationell screening, 2003, Organofosfater20022004NaturvårdsverketUmeå UniversitetRapportData
Retrospektiva studier av perfluoralkylsulfonsyror i den svenska miljön20022002NaturvårdsverketStockholms universitet ITMRapportData
Nationell screening, 2002, HCBD20022004NaturvårdsverketIVL Svenska MiljöinstitutetRapportData
Nationell screening, 2001, Högfluorerade ämnen20012002NaturvårdsverketStockholms universitet ITMRapportData
Nationell screening, 2001, PCP, triclosan20012002NaturvårdsverketIVL Svenska MiljöinstitutetRapportData
Nationell screening, 2001, Organotin compounds 20012003NaturvårdsverketUmeå UniversitetRapportData
Screening, 2001, oktylfenoler20012001NaturvårdsverketLivsmedelsverketRapportData
Nationell screening, 2001, Diantimontrioxid20012001NaturvårdsverketIVL Svenska MiljöinstitutetRapportData
Undersökning av kadmium i potatis odlad i Sverige20002001NaturvårdsverketLivsmedelsverketRapportData
Nationell screening, 2000, Tetrabrombisfenol A20002000NaturvårdsverketStockholms universitet ITMRapportData
Nationell screening, 2002, HCBD20002001NaturvårdsverketIVL Svenska MiljöinstitutetRapportData
Mätningar av många ämnen
UndersökningFromTomBeställareUtförareRapportData
Persistant organic pollutants in Swedish mosses20152016NaturvårdsverketIVL Svenska Miljöinstitutet ABRapportData
Miljöstörande ämnen i fisk från Stockholmsregionen 201320132014Stockholms läns landsting, Stockholm Vatten,SVU, Oxunda vattensamverkan mflIVL Svenska MiljöinstitutetRapportData
Karaktärisering av kemikalieläckage från växthus20122013NaturvårdsverketLRFRapportData
Screening of surface water systems adjacent to paper recycling mills20122013NaturvårdsverketSWECO EnvironmentRapportData
Screening av organiska ämnen i lakvatten20112012NaturvårdsverketSWECORapportData
The relationship between mercury and selenium in Baltic Herring - a retrospective study20112011NaturvårdsverketNaturhistoriska riksmuseetRapportData
Metals and organic contaminants including pesticides and musk substances from earthworms from three localities in Sweden20102011NaturvårdsverketNaturhistoriska riksmuseetRapportData
A retrospective study of metals and stable isotopes in seals from Swedish waters20102011NaturvårdsverketNaturhistoriska riksmuseetRapportData
Screening av organiska miljögifter och metaller i sorkar från olika delar av landet20092009NaturvårdsverketNaturhistoriska riksmuseetRapportData
Organiska ämnen i ren och älg20092010NaturvårdsverketIVL Svenska MiljöinstitutetRapportData
Screening, 2009, Broad substance screening of stormwater runoff20082009NaturvårdsverketSweco EnvironmentRapportData
Screening, 2009, Broad substance screening of sediments20082009NaturvårdsverketSweco EnvironmentRapportData
Chemical and biological monitoring of sewage effluent water20082010NaturvårdsverketIVL Svenska MiljöinstitutetRapportData
Analys av organiska miljögifter och metaller i stare20072008NaturvårdsverketNaturhistoriska riksmuseetRapportData
Miljöövervakning, sötvatten, metaller i sediment, 200720072007NaturvårdsverketStockholms universitet ITMRapportData
Organiska miljögifter i fisk från svenska bakgrundslokaler20012004NaturvårdsverketIVL Svenska MiljöinstitutetRapportData
Persistenta organiska miljöföroreningar i fisk från Östersjöregionen 2000-200220002002NaturvårdsverketLivsmedelsverketRapportData
Screening av miljögifter i lodjur och berguv19992004NaturvårdsverketNaturhistoriska riksmuseetRapportData
Läkemedel
UndersökningFromTomBeställareUtförareRapportData
Nationell screening, 2010, Läkemedel20102011NaturvårdsverketIVL Svenska MiljöinstitutetRapportData
Nationell screening, 2007, Anti-inflammatory and analgesic drugs20072008NaturvårdsverketIVL Svenska MiljöinstitutetRapportData
Nationell screening, 2006, Veterinary medicines in agricultural areas20062007NaturvårdsverketWSP EnvironmentalRapportData
Nationell screening, 2006, Pharmaceuticals20062007NaturvårdsverketIVL Svenska MiljöinstitutetRapportData
Nationell screening, 2005, Antibiotics, Anti-inflammatory substances and Hormones20052006NaturvårdsverketIVL Svenska MiljöinstitutetRapportData
Nationell screening, 2002, Antibiotika20022003NaturvårdsverketUmeå UniversitetRapportData
Miljöövervakning av slam och utgående avloppsvatten
UndersökningFromTomBeställareUtförareRapportData
Spridning av organiska ämnen till miljön via slamspridning20142015NaturvårdsverketWSP EnvironmentalRapportData
Miljöövervakning av utgående avloppsvatten 201420142014NaturvårdsverketUmeå UniversitetRapportData
Miljöövervakning av slam 201420142014NaturvårdsverketUmeå UniversitetRapportData
Miljöövervakning av slam 201320122013NaturvårdsverketUmeå UniversitetRapportData
Miljöövervakning av utgående avloppsvatten 2012-201320122013NaturvårdsverketUmeå UniversitetRapportData
Miljöövervakning av slam 201220112012NaturvårdsverketUmeå UniversitetRapportData
Miljöövervakning av slam 201120112012NaturvårdsverketUmeå UniversitetRapportData
Miljöövervakning av utgående avloppsvatten 201120112012NaturvårdsverketUmeå UniversitetRapportData
Miljöövervakning av slam 201020102011NaturvårdsverketUmeå UniversitetRapportData
Miljöövervakning av utgående avloppsvatten20102011NaturvårdsverketUmeå UniversitetRapportData
Miljöövervakning av slam 200920092010NaturvårdsverketUmeå UniversitetRapportData
Miljöövervakning av slam 200820082009NaturvårdsverketUmeå UniversitetRapportData
Miljöövervakning av slam 200720072007NaturvårdsverketUmeå UniversitetRapportData
Miljöövervakning av slam 2004-200620042006NaturvårdsverketUmeå UniversitetRapportData
Vattendirektivsämnen
UndersökningFromTomBeställareUtförareRapportData
Occurrence of additional WFD priority substances in Sweden20122014NaturvårdsverketSWECO Environment ABRapportData
Screening av vattendirektivets 33 prioriterade ämnen och 8 andra förorenande ämnen i 40 marina ytvattenförekomster i Norra Östersjöns vattendistrikt20092010Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt, Lst VästmanlandSweco EnvironmentRapportData
Screening av vattendirektivets 33 prioriterade ämnen och 8 andra förorenande ämnen i 50 limniska ytvattenförekomster i Norra Östersjöns vattendistrikt20092010Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt, Lst VästmanlandSweco EnvironmentRapportData
Screening i Norra Östersjöns vattendistrikt av vattendirektivets 33 prioriterade ämnen20082009Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt, Lst VästmanlandSweco EnvironmentRapportData
Screening, 2008, Temporal variation of WFD priority substances20072009NaturvårdsverketSweco EnvironmentRapportData
Nationell screening, 2007, Nationwide screening of WFD priority substances20062006NaturvårdsverketSWECO VIAKRapportData
Sötningsmedel
UndersökningFromTomBeställareUtförareRapportData
Undersökning av det syntetiska sötningsmedlet sukralos med avseende på eventuella ekotoxikologiska effekter20082008NaturvårdsverketStockholms universitet ITMRapportData
Nationell och regional screening program 2007: Sukralos del 220072008NaturvårdsverketIVL Svenska MiljöinstitutetRapportData
Nationell screening, 2007, Sukralos20072008NaturvårdsverketIVL Svenska MiljöinstitutetRapportData
Svenska data i Nordiska screeningar
UndersökningFromTomBeställareUtförareRapportData
Analyses of quaternary ammonium compounds in a Nordic cooperation on screening20132014Nordiska MinisterrådetIVL Svenska MIljöinstitutetRapportData
Selected Plasticisers and Additional Sweeteners in the Nordic Environment20122013Nordiska Minister Rådet (NMR)NILU, IVLRapportData
Brominated Flame Retardants (BFR) in the Nordic Environment20092011Nordiska Minister Rådet (NMR)NILU, IVLRapportData
Screening of the phenolic substances in the Nordic environments20072008Nordiska Minister Rådet (NMR)Århus universitet, DKRapportData
Bronopol, Resorcinol, m-Cresol and Triclosan in the Nordic Environment20062007Nordiska Minister Rådet (NMR)NILU, IVLRapportData
Siloxanes in the Nordic Environment20042005Nordiska Minister Rådet (NMR)NILU, IVLRapportData
Perfluorinated alkylated substances (PFAS) un the nordic environment20032004Naturhistoriska riksmuseetNILU, ITMRapportData

Regionala data

Vattenmyndigheter
UndersökningFromTomBeställareUtförareRapportData
Miljögifter i ytvatten20052005Länstyrelsen i F, N, O, S, W och T länAnalyticaRapportData
Vattenvårdsförbund
UndersökningFromTomBeställareUtförareRapportData
Miljögifter i musslor i Hanöbukten20112012Blekingekustens vattenvårdsförbund, Vattenvårdsförbundet för västra HanöbuktenAlcontrolRapportData
SVF (Sydkustens Vattenvårdsförbund) kontrollprogram19992008Sydkustens VattenvårdsförbundToxicon ABRapportData
ÖVF (Öresunds Vattenvårdsförbund) kontrollprogram19992008Öresunds VattenvårdsförbundToxicon ABRapportData
Bohuskustens vattenvårdsförbund19922001Västra Götalands länBohuskustens vattenvårdsförbundRapportData
Miljögiftsanalyser inom Motalaströms vattenvårdsförbund    RapportData
Länsstyrelser
UndersökningFromTomBeställareUtförareRapportData
Jönköpings län Metaller och organiska miljögifter i fisk20152015Länsstyrelsen i Jönköpings länIVL Svenska Miljöinstitutet ABRapportData
Prioriterade ämnen och SFÄ i Sillen och Frösjön sediment20142014Länsstyrelsen i Södermanlands länLänsstyrelsen i Södermanlands länRapportData
Miljögifter i sediment och vatten, Uppsala län 201420142014Länsstyrelsen Uppsala länALS Scandinavia ABRapportData
Miljögifter i sediment och vatten, Uppsala län 201420142014Länsstyrelsen Uppsala länALS Scandinavia ABRapportData
Jönköpings län vattendata20142014Länsstyrelsen i Jönköpings länFleraRapportData
Miljögifter hos räv, mård och rovfåglar20132015Länsstyrelsen VästernorrlandIVL Svenska MIljöinstitutetRapportData
Miljögifter i vatten och sediment, Uppsala län20122012Länsstyrelsen Uppsala länAlcontrolRapportData
Screening av prioriterade ämnen i ytvatten och fisk i Värmlands län 201220122012Länsstyrelsen i VärmlandALS Scandinavia ABRapportData
Prioriterade ämnen, SFÄ mm i Katrineholm och Långhalsen20122013Länsstyrelsen i Södermanlands länSveriges vattenekologerRapportData
Uppföljande recipientstudie i Smalsjön/Marmen 201220122012Länsstyrelsen GävleborgLjusnan Voxnan vattenvårdsförbundRapportData
Limniska och Utökat limniska program 2009(Dovern/Skuten)20112011Östergötlands länITM StockhomlsuniversitetRapportData
Länsstyrelsen i Värmland20112011Länsstyrelsen i VärmlandALS Scandinavia ABRapportData
Metaller och miljögifter i sediment20112012Länsstyrelsen VästernorrlandLänsstyrelsen VästernorrlandRapportData
Samordnad recipientkontroll i Vätterns tillflöden inom Jönköpings län20102011Länsstyrelsen VästernorrlandAlcontrolRapportData
RMÖ Provtagning av vattendirektivets PRIO-ämnen med passiva provtagare20102010Östergötlands länProvtagning: Alcontrol/ Analys: ALSRapportData
Värmlands län prioriterade ämnen20102011Länsstyrelsen VärmlandALcontrolRapportData
Organiska miljögifter och metaller i Hagbyåns vattensystem 201020102010Länsstyrelsen i Örebro länLänsstyrelsen i Örebro länRapportData
Jönköpings län, Sedimentdata20102010FleraALS Scandinavia ABRapportData
Södermanlands län, Screening av prioriterade ämnen i vatten20102010D-länD-länRapportData
Jönköpings län sedimentdata20102015Jönköpings länFleraRapportData
Södermanlands län, Screening av prioriterade ämnen20102010Länsstyrelsen i Södermanlands länLänsstyrelsen i Södermanlands länRapportData
Screening av vattendirektivsämnen i ytvattentäkter för dricksvatten i Örebro län 200920092009Länsstyrelsen i Örebro länLänsstyrelsen i Örebro länRapportData
Miljögifter i Gävleborg, resultat från verifieringar 2009 – 201120092011Länsstyrelsen GävleborgLänsstyrelsen GävleborgRapportData
Miljögifter i vatten-passiv provtagning20092010Länsstyrelsen i Jönköpings länALS Scandinavia ABRapportData
Miljögifter i vatten och sediment20092011Länsstyrelsen GävleborgLänsstyrelsen GävleborgRapportData
Organiska ämnen och metaller i slam20092011F-länF-länRapportData
Dalarnas län, regional screening20092011Länsstyrelsen DalarnaUmeå UniversitetRapportData
LMO Inre Bråviken - Fältundersökning, riskbedömning,åtgärdsbedömning, förslag till fortsatta arbeten20082008Östergötlands länProvtagning: Hifab Envipro AB och MiljöManagement Svenska ABRapportData
Jämtlands län, Metaller i potatis- och matjordsprover20082008Naturvårdsverket (ök nr 2150807, dnr 235-1779-08Mm)Jämtlands länRapportData
Undersökningar av ytvatten, sediment och vattenmossa i anslutning till förorenade områden i Örebro län20082008Länsstyrelsen i Örebro länLänsstyrelsen i Örebro länRapportData
Jönköpings län Miljögifter i vatten20082011VattenförvaltningenData sammanställt av Gunnel HedbergRapportData
Jönköpings län, Metaller i vattenmossa20072008Länsstyrelsen i Jönköpings länMedins Biologi/ALControlRapportData
Södermanlands län, Båtbottenfärger i natur- och småbåtshamnar20062007Länsstyrelsen i Södermanlands länLänsstyrelsen i Södermanlands länRapportData
LMO (Vatten- och sedimentprovtagningar i recipienten till Finspångs bruksområde)20032003Östergötlands länProvtagning: AlcontrolRapportData
Jönköpings län, Sedimentdata20032011Länsstyrelsen i Jönköpings länLänsstyrelsen i Jönköpings länRapportData
Jönköpings län, Metaller och organiska miljögifter i fisk20032011FleraLänsstyrelsen i Jönköpings länRapportData
Jönköpings län Metaller och organiska miljögifter i fisk20032012Länsstyrelsen i Jönköpings länALS/SVA/EurofinsRapportData
Screening av metaller och organiska miljögifter i O-län20012011Länstyrelsen i Västra GötalandslänFleraRapportData
Örebro län, Metaller och miljögifter i fisk19922003Länsstyrelsen i Örebro länLänsstyrelsen i Örebro länRapportData
Jönköpings län, Metaller och organiska miljögifter i fisk19922006FleraLänsstyrelsen i Jönköpings länRapportData
Jönköpings län, Sediment och slamdata19772005FleraLänsstyrelsen i Jönköpings länRapportData
Regionala data i biota-databasen
Undersökning År Data
Kvicksilver i Gädda, Jönköpings län 2006-2008 Data
Västra Götaland Metaller och miljögifter i abborre 1992-2005 Data
Västerbottens län Metaller och miljögifter i fisk 2002-2007 Data
Värmlands län Metaller och miljögifter i fisk 1975-2001 Data
Kronobergs län Metaller och miljögifter i fisk 1980-2002 Data
Örebro län Metaller och miljögifter i fisk 1968-2006 Data
Östergötalands län Metaller och miljögifter i fisk 2006 Data
Gävleborgs län Kvicksilver och Kadmium i fisk 1966-2006 Data
Jönköpins län Kvicksilver i fisk 1997-2006 Data
Södermanlands län Metaller och miljögifter i fisk 1982-2011 Data
Västernorrlands län Metaller i fisk 2007-2008 Data
Norrbottens län Metaller och miljögifter i fisk 2004-2008 Data
Mer regionala data finns även tillsammans med övriga screeningdata under respektive screeningundersökning (se högre upp). För att få information om vilka data som finns för respektive län kan en sökning per län göras. Ett utdrag ur databasen för enskilda län kan erhållas från datavärden.

Kontakt: E-postadress: DV_Miljogifter_2017 [@] naturvardsverket.se

Denna sida uppdateras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB Uppdaterad: 2017-02-07