IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Miljöövervakning av slam 2010
Rapport Länk
Miljöövervakning av utgående vatten & slam från svenska avloppsreningsverk http://dvsb.ivl.se/dvss/pdf/miljogift_slam_avlopp_2010.pdf