IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Miljöövervakning av slam 2012
Rapport Länk
Miljöövervakning av utgående vatten & slam från svenska avloppsreningsverk Resultat från år 2012 och 2013 http://dvsb.ivl.se/dvss/pdf/slam2012-2013.pdf