IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Screening av vattendirektivets 33 prioriterade ämnen och 8 andra förorenande ämnen i 40 marina ytvattenförekomster i Norra Östersjöns vattendistrikt
Rapport Länk
SWECO Environment AB Screening Report 2009:05 - Screening av vattendirektivets 33 prioriterade ämnen och 8 andra förorenande ämnen i 40 marina ytvattenförekomster i Norra Östersjöns vattendistrikt http://dvsb.ivl.se/dvss/pdf/SWECO_WFD_2009_Marin_SE3.pdf