IVL

Miljöövervakningsdata Screening av miljögifter

Naturvårdsverket
Screening av vattendirektivets 33 prioriterade ämnen och 8 andra förorenande ämnen i 50 limniska ytvattenförekomster i Norra Östersjöns vattendistrikt
Rapport Länk
SWECO Environment AB Screening Report 2009:04 - Screening av vattendirektivets 33 prioriterade ämnen och 8 andra förorenande ämnen i 50 limniska ytvattenförekomster i Norra Östersjöns vattendistrikt http://dvsb.ivl.se/dvss/pdf/SWECO_WFD_2009_Limnisk_SE3.pdf