IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket

IVL Svenska Miljöinstitutet AB har på uppdrag av Naturvårdsverket under en lång rad av år varit datavärd för miljögiftsdata som insamlats inom nationell och regional miljöövervakning. Detta uppdrag håller på att avslutas och data kommer att föras över till ny datavärd.

Konsolidering av flera datavärdskap för miljögifter. Naturvårdsverket har gett Sveriges geologiska undersökning, SGU i uppdrag att etablera ett nytt konsoliderat datavärdskap för metaller och miljögifter i biota, sediment och andra media som undersöks inom screeningen. Data som omfattas kommer främst från miljöövervakningen men datavärdskapet ska på sikt även kunna ta emot data från samordnad recipientkontroll (SRK).

2017, ett mellanår. Året 2017 kommer därför vara lite av ett mellanår innan allt fallit på plats. IVL tar hand om de data som levererades fram till och med utgången av 2016. Data som inkommer under 2017 kommer att tas hand genom en tillfällig lösning där en befintlig valideringstjänst kommer att anpassas/utvecklas i samråd med beställare, utförare och den nye datavärden. Det finns en strävan att så långt möjligt automatisera kontrollen av inkommande data och därigenom få en effektivare hantering av data med kortare ledtider.

Befintliga databaser hålls tillgängliga. Befintliga databaser hos IVL kommer att hållas öppna fram till halvårskiftet 2017 eller året ut om det behövs. Då kommer nedladdning av data fungera precis som vanligt, via nedanstående länkar till data.

Nya data under 2017. Inleveranser av nya data(*) under 2017 från utförare och andra leverantörer ska göras via denna adress: DV_Miljogifter_2017 [@] naturvardsverket.se (*) I förekommande fall även sakrapporter.

Manuella förfrågningar om uttag. Vid önskemål om manuella sammanställningar eller andra frågor av den karaktär som kunnat ställas till experterna inom det tidigare datavärdskapet gäller samma e-postadress som ovan: DV_Miljogifter_2017 [@] naturvardsverket.se .

Data är fritt tillgängliga. Data som Naturvårdsverket finansierar tillgängliggörs med CC0 licens och är därmed fria att använda, återanvända, distribuera och aggregera.

Programområde: Kust och hav

Delprogram

Undersökning

Tidsperiod

Data

Kontakt

Metaller och organiska miljögifter i marin biota, trend- och områdesövervakning Blåmussla,Fisk (Abborre, Tånglake, Torsk Sill/Strömming, Skrubbskädda),Sillgrissleägg 1968- Data DV_Miljogifter_2017 [@] naturvardsverket.se
Organiska tennföreningar Nätsnäcka 2003- Data DV_Miljogifter_2017 [@] naturvardsverket.se
         

Programområde: Sötvatten

Delprogram

Undersökning

Tidsperiod

Data

Kontakt

Miljögifter Analys Gädda, Röding Aborre Mört 1980- Data DV_Miljogifter_2017 [@] naturvardsverket.se
IKEU, metaller i fisk Abborre 1999- Data DV_Miljogifter_2017 [@] naturvardsverket.se
         

Programområde: Fjäll

Delprogram

Undersökning

Tidsperiod

Data

Kontakt

Metaller i ren Ren   Data DV_Miljogifter_2017 [@] naturvardsverket.se
         

Programområde: Skog

Delprogram

Undersökning

Tidsperiod

Data

Kontakt

Metaller i älg Älg 1980-2006 Data DV_Miljogifter_2017 [@] naturvardsverket.se
         

Programområde: Jordbruksmark

Delprogram

Undersökning

Tidsperiod

Data

Kontakt

Insamling av stare Stare 1983-1999 Data DV_Miljogifter_2017 [@] naturvardsverket.se