IVL

Databas för miljögifter i Biota

Naturvårdsverket

Utsökning av data från Biotadatabasen

Ämnesgrupp:
Välj i vilket/vilka program mätningen ingår i:
 • Alla program
  • Programområde hav
  • Programområde sötvatten
  • Programområde fjäll
  • Programområde skog
  • Programområde jordbruksmark
  • Regionala program
  • Kalkningsövervakning IKEU
  • Miljögiftssamordning
  • SVA
  • Värmlands län
  • Bohuskustens vattenvårdsförbund
  • Östergötlands län
  • Örebro län
  • Jönköpings län
  • Gävleborgs län
  • Västernorrlands län
  • Norrbottens län
  • Västerbottens län
  • Stockholms län
  • Västra Götalands län
  • Dalarnas län
  • SRK Tidan
  • Ätrans vattenråd
  • Kalmar län
  • Regeringsuppdrag Hanöbukten
Välj i vilken/vilka arter:
 • Alla arter
  • Abborre
  • Alfågel
  • Berguv
  • Blåmussla
  • Blåstång
  • Bläsand
  • Bäver
  • Duvhök
  • Ejder
  • Fasan
  • Fiskgjuse
  • Fiskmås
  • Fisktärna
  • Fjällgås
  • Fjällvråk
  • Fälthare
  • Grågås
  • Gråspett
  • Gråtrut
  • Gräsand
  • Grävling
  • Grönbena
  • Gröngöling
  • Gädda
  • Gös
  • Havskräfta
  • Havsörn
  • Hornuggla
  • Hummer
  • Häger
  • Hökuggla
  • Igelkott
  • Jorduggla
  • Järpe
  • Kaja
  • Kanadagås
  • Kattuggla
  • Knipa
  • Knölsvan
  • Korp
  • Kricka
  • Kråka
  • Kungsörn
  • Kärrsnäppa
  • Lake
  • Lappuggla
  • Lunnefågel
  • Mellanskarv
  • Mink
  • Mård
  • Mört
  • Ormvråk
  • Orre
  • Pärluggla
  • Rapphöna
  • Ren
  • Rådjur
  • Råka
  • Rödbena
  • Röding
  • Rödräv
  • Sandskädda
  • Sik
  • Sill/strömming
  • Sillgrissla
  • Skogshare
  • Skrattmås
  • Skrubbskädda
  • Skäggdopping
  • Slaguggla
  • Småskrake
  • Sothöna
  • Sparvhök
  • Spillkråka
  • Stare
  • Storskrake
  • Strandskata
  • Större hackspett
  • Svartmunnad smörbult
  • Sångsvan
  • Sädgås
  • Tjäder
  • Torsk
  • Trana
  • Tånglake
  • Utter
  • Vattenmossa(näckmossa)
  • Vigg
  • Vitkindad gås
  • Vitryggig hackspett
  • Älg
  • Öring
Välj Län:
Välj kommun/station:
 • Hela länet
Mellan vilka år har provtagning skett: tom:

Definitioner

Metaller innefattar de vanligaste metallerna, såsom till exempel Cu, Cd, Pb, Cr med mera. Pesticider innefattar insektsbekämpningsmedel såsom aldrin, dieldrin, HCH med flera. Bromerade flamskyddsmedel innefattar PBDE samt HBCD.