IVL

Databas för miljögifter i Biota

Uppgifterna är en del av resultaten från de nationella och regionala miljöövervakningsprogrammen. Naturvårdsverket har utsett IVL att vara datavärd för detta sakområde och ta hand om databaser och kvalitetssäkring av uppgifterna. Materialet får användas fritt med angivande av källan. Det går att läsa mer om miljöövervakningen på Naturvårdsverkets webbplats och mer om IVLs datavärdsskap för aktuella data på IVLs webbplats. Kontaktperson: datamanager@ivl.se

Naturvårdsverket

Utsökning av data från Biotadatabasen

Ämnesgrupp:
Välj i vilket/vilka program mätningen ingår i:
 • Alla program
  • Programområde hav
  • Programområde sötvatten
  • Programområde fjäll
  • Programområde skog
  • Programområde jordbruksmark
  • Regionala program
  • Kalkningsövervakning IKEU
  • Miljögiftssamordning
  • SVA
  • Värmlands län
  • Bohuskustens vattenvårdsförbund
  • Östergötlands län
  • Örebro län
  • Jönköpings län
  • Gävleborgs län
  • Västernorrlands län
  • Norrbottens län
  • Västerbottens län
  • Stockholms län
  • Västra Götalands län
  • Dalarnas län
  • SRK Tidan
Välj i vilken/vilka arter:
 • Alla arter
  • Abborre
  • Alfågel
  • Berguv
  • Blåmussla
  • Bläsand
  • Bäver
  • Duvhök
  • Ejder
  • Fasan
  • Fiskgjuse
  • Fiskmås
  • Fisktärna
  • Fjällgås
  • Fjällvråk
  • Fälthare
  • Grågås
  • Gråspett
  • Gråtrut
  • Gräsand
  • Grävling
  • Grönbena
  • Gröngöling
  • Gädda
  • Gös
  • Havskräfta
  • Havsörn
  • Hornuggla
  • Hummer
  • Häger
  • Hökuggla
  • Igelkott
  • Jorduggla
  • Järpe
  • Kaja
  • Kanadagås
  • Kattuggla
  • Knipa
  • Knölsvan
  • Korp
  • Kricka
  • Kråka
  • Kungsörn
  • Kärrsnäppa
  • Lake
  • Lappuggla
  • Lunnefågel
  • Mellanskarv
  • Mink
  • Mård
  • Mört
  • Ormvråk
  • Orre
  • Pärluggla
  • Rapphöna
  • Ren
  • Rådjur
  • Råka
  • Rödbena
  • Röding
  • Rödräv
  • Sandskädda
  • Sik
  • Sill/strömming
  • Sillgrissla
  • Skogshare
  • Skrattmås
  • Skrubbskädda
  • Skäggdopping
  • Slaguggla
  • Småskrake
  • Sothöna
  • Sparvhök
  • Spillkråka
  • Stare
  • Storskrake
  • Strandskata
  • Större hackspett
  • Svartmunnad smörbult
  • Sångsvan
  • Sädgås
  • Tjäder
  • Torsk
  • Trana
  • Tånglake
  • Utter
  • Vattenmossa(näckmossa)
  • Vigg
  • Vitkindad gås
  • Vitryggig hackspett
  • Älg
  • Öring
Välj Län:
Välj kommun/station:
 • Hela länet
Mellan vilka år har provtagning skett: tom:

Definitioner

Metaller innefattar de vanligaste metallerna, såsom till exempel Cu, Cd, Pb, Cr med mera. Pesticider innefattar insektsbekämpningsmedel såsom aldrin, dieldrin, HCH med flera. Bromerade flamskyddsmedel innefattar PBDE samt HBCD.